top of page
godzindy dost..jpg
img050.jpg
img034.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach uruchomił możliwość bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Spotkania z psychologiem (indywidualne) skierowane są do wszystkich mieszkańców naszej gminy (dorośli, dzieci). Przed wizytą należy skontaktować się z OPS by zarezerwować termin spotkania.

received_244407780960382.jpg
img027.jpg
img023.jpg
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZDALNE NAUCZANIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych mgr Ryszarda Kujawskiego:
  e-mail: odo24@wp.pl,

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej
  z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów jest:

 • art. 35 Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia, rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne (prowadzące szkołę) oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie.

 3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

 6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

bottom of page